PhotoAlbum
Suchen
My Twitter
Flickr photostream
August 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Hepatitis C & Leukemie; Claudy’s historia ( part 1 )

PART 1: “Zapalenie w?troby typu C” moja historia.
Hepatitis C & Leukemie Historia Claudii Hill

Give your worries to the Angels
Let go and heal your heart
Every day’s a new beginning
Where love and hope can start

Mam zapalenie w?troby typu C, z genotypem nr : 1 na centymetr sze?cienny litra krwi , 600,000 wirusów., Który jest cz??ci? najbardziej agresywnego wirusa, jest korzy??, mam bardzo ma?e wirusy. Normalny genotyp nr; 1 ma oko?o 100000 milionów wirusów. Wszystko zacz??o si? w 1999 roku.
Eddy (mój m??) i ja pomy?leli?my o zatrzymaniu si?, aby mie? wi?cej dzieci, ju? mamy trójk? dorastaj?cych dzieci. Gyl 15 lat, Robin 13 lat i June 11 lat. I rozmawiali?my z moim ginekologiem, poszli?my tam z pytaniem o sterylizacj?.
Po badaniu doktor powiedzia? “zaczekaj a? urodzisz dziecko, i nast?pnie mog? Ci? wysterylizowa?”. By?am przynajmniej w 3 miesi?cu ci??y. Oczywi?cie byli?my bardzo szcz??liwi. W tym czasie nie wiedzieli?my, ?e dziecko b?dzie moim ?ywym ratownikiem. Tak ma?y i ju? takie du?e zadanie. Ahhh, to jest powód mojego przem?czenia, my?leli?my. Byli?my bardzo szcz??liwi. W czerwcu 1999 roku mój ginekolog powiedzia? do mnie “Tak Claudia, potrzebujemy zrobi? test na AIDS i Zespó? Downa, to procedura”. To nie by?o ?aden problem dla nas, je?eli nie us?yszymy nic do pi?tku wszystko b?dzie dobrze. To by? prawie weekend i ?adnego telefonu. Byli?my bardzo szcz??liwi, ?e wszystko jest dobrze z naszym dzieckiem. W poniedzia?ek rano posz?am do lekarza, mia?am silne bóle w dole brzucha. Lekarz powiedzia? do mnie “ach tak, nie zadzwoni?em do Ciebie, poniewa? nadal nie znam wyników testu. AIDS jest negatywny (tak wiemy, ?e nie musimy martwi? si? o AIDS zatem by?a jedna uwaga, o która musieli?my si? martwi?) ale masz zrobi? test z twoim dzieckiem na Zespó? Downa”. Moje s?owo w?a?nie upad?o. Musia?am jecha? do Leuven do szpitala, by zrobi? inne badanie, aby by? pewna, ?e nasze dziecko jest zdrowe. Dzisiaj wieczorem znów musia?am zadzwoni? do mojego lekarza, poniewa? mia?am jedno pytanie wi?cej o Leuven. To by? pocz?tek, doktor powiedzia? do mnie “Claudia musz? powiedzie? Tobie jedn? rzecz wi?cej, co? ukry?em, dosta?a? zapalenie w?troby typu C. Jeste? zagro?eniem dla Twojej ca?ej rodziny, ?aden poca?unek, ?aden seks, ?adnych wi?cej dotkni?? i tylko od?ywiasz si? produktami mlecznymi.”
Wtedy nie wiedzieli?my, ?e nie mog? zakazi? kogo? tak po prostu, mog?am robi? wszystkie rzeczy i równie? mog? je?? wszystko, musz? da? litr krwi komu? przed zara?eniem go. Tylko usiad?am i p?aka?am, p?aka?am i p?aka?am i my?la?am “teraz jestem tu jako bomba zegarowa i jestem powodem, dla którego moja ca?a rodzina mo?e by? zara?ona”
Je?eli mój m?? Eddy i moja Mama nie byliby tam ze mn?, chcia?am si? powiesi?. Wiedzieli?my co to hepatitis A i B ,ale nie co to jest hepatitis C. Rozmawiali?my z naszym lekarzem, wyt?umaczy? nam i powiedzia?, ?e to jest wa?ne, by jecha? do Leuven do szpitala. Poszli?my do profesora, jego pierwszym pytaniem by?o “Dlaczego twój ginekolog Ci? bada?” Mog?am tylko powiedzie? “nie wiem” nawet nie wiedzia?am, ?e poddaje mnie testom na Zapalenie w?troby i nawet nie znam choroby. Profesor wyja?ni? nam wszystko, a tak?e zrobi? jakie? testy. Ginekolog poda? nam zupe?nie z?e informacje. Seks, ca?owanie, dotykanie kogo?, zostaje zaka?ony w ten sposób i?, musz? da? litr krwi komu? przed zara?eniem go. Mog? je?? wszystko ale ?adnego alkoholu i musz? du?o odpoczywa?. Poniewa? wrócili?my do domu zadzwonili?my do mojego ginekologa i spytali?my jak wpad? na pomys?, by zrobi? mi badania na zapalenie w?troby, jakbym wygl?da?a ?ó?to albo inaczej…!!!! Lekarz tylko zdenerwowa? si? “Co Ty my?lisz, mog? sprawdza? co chce, kiedykolwiek potrzebuj? i nie musz? Ci? pyta? jak i równie? prosi? o zgod? . Mog? zbada? co chc? i nie dostaniesz wyt?umaczenia. Leuven zabiera wszystkich moich klientów ” i od?o?y? s?uchawk?.
Zacz?li?my robi? badania. Zrobili?my wszystko stopniowo, przede wszystkim zbadali?my Dzieci, Eddy`ego i moj? Mam?, na szcz??cie ca?a pi?tka by?a negatywna, by? to d?ugi czas oczekiwania dobrej wiadomo?ci. By?o ryzyko 0.6 % , ?e zaka?enie dostanie si? do naszego nienarodzonego dziecka, tylko mo?emy zrobi? badanie gdy dziecko b?dzie mia?o rok, by zobaczy? czy jest zdrowe albo i nie. Nast?pna dobra wiadomo?? przysz?a, badanie zwi?zane z Zespo?em Downa by?o równie? negatywne i ka?dy poczu? ulg?. Eddy zacz?? przeszukiwa? Internet w Ameryce i na ca?ym ?wiecie. Mieli?my ró?ne poufne rozmowy z lekarzami (przepraszam, nie mo?emy wymienia? jakichkolwiek imion poniewa? s? ró?ne tego powody). Z tej rozmowy wiedzieli?my, ?e by?o ma?e ryzyko, aby zosta? zara?onym przez piercing, narkotyki lub tatua?, ale najwi?ksze ryzyko by?o w transfuzjach krwi przed 1990 r. Równie? wys?uchali?my historii o szczoteczkach do z?bów, je?eli wiesz, ?e g?ównym powodem jest krew i wierzysz, ?e we wszystkich historiach b?dzie zapisana histeria.
Napisali?my list?.
1. Mam ma?y tatua?, by?o nas kilku i wszystko by?o bardzo higieniczne, ka?dy zosta? przebadany i nikt nie mia? zapalenia w?troby typu C, to nie stamt?d.
2. Mój piercing w brzuchu zosta? za?o?ony w ten sam sposób i ka?dy zosta? przebadany i by? zdrowy. Równie? bardzo higienicznie.
Dla nas to by?o bardzo wa?ne, by dowiedzie? si? jak zosta?am zara?ona.
By?y dwie mo?liwo?ci.
W 1989 roku mia?am z?y wypadek i ko?ci pod moim prawym okiem ca?kowicie zosta?y z?amane, wi?c lekarze wzi?li kawa?ek mojej ko?ci biodrowej i po?o?yli to pod prawy okiem, dosta?am krew, ale szpital zosta? przeniesiony i nie mogli znale?? moich papierów, tu nie chodzi o ?adne ?wiadczenie na papierze. Dwa lata zanim urodzi? si? Lauro, mia?am inn? operacj? u swojego ginekologa, tak ten ginekolog. Eddy i ja zdecydowali?my si? walczy? z chorob?.
Zerwali?my kontakt z tym ginekologiem. W listopadzie 1999 urodzi? si? Lauro, w niedzielny wieczór o 17:30, ka?dy by? bardzo szcz??liwy, trzy tygodnie za wcze?nie, ale wszystko by?o w porz?dku. Moja szwagierka Pascale by?a ze mn? ca?y czas. Eddy czeka? przed drzwiami, inaczej by zemdla?, on nie mo?e widzie? krwi. hihihihihahaha.
Piel?gniarstwo w szpitalu nie mia?o ?adnych do?wiadcze? z zapaleniem w?troby typu C. Brak wiedzy by? problemem.
Dostali?my pokój dla nas, dotkn?li Lauro i mnie tylko przez r?kawiczki, dosta?am tylko plastikowe talerze i sztu?ce gdzie mog?am zje?? i napi? si?.
Po d?ugich dyskusjach mog?am pój?? na obszar dla pal?cych, gdy dopali?am papierosa, oni natychmiast zacz?li czy?ci? po mnie. Ale potem dowiedzia?em si?, ?e nie wycieraj? Lauro pupy (ekskrementy by?y wci?? na pupie) sko?czy?am z tym. Poprosi?am Eddy`ego aby zabra? nas do domu. Zapytali?my pediatr?, który by? bardzo mi?y dla Lauro i zgodzi? si?, aby?my wrócili do domu, ale przyszli za kilka dni na kontrol?. To by?o dobre dla nas. Wi?c Eddy zabra? Lauro i mnie do domu.
Na pocz?tku stycznia 2000 roku (6 tygodni po narodzinach Lauro) zosta?am wysterylizowana. Nie chcieli?my znów ryzyka z t? chorob?. Poniewa? Lauro by? troch? starszy ni? rok, zrobili?my mu badanie i po dwóch tygodniach zadzwoni? telefon, Lauro by? zdrowy jak reszta rodziny, to by? najlepszy prezent kiedykolwiek. Pierwsza kuracja, 14 dni po mojej sterylizacji, posz?am do Leuven na leczenie w?troby, musieli?my zrobi? to dwa razy zanim posz?o to dobrze i zas?aniali moje p?uco. Mia?am wielki ból i kaszla?am krwi?, w tym momencie mia?em tylko jedn? rzecz w mojej g?owie “Je?eli mam umrze?, pozwólcie mi i??” ból by? tak straszny.
Po kilku dniach by?o lepiej, ma?y pluszowy mi?, którego dosta?am od mojego m??a pomóg? mi bardzo i oczywi?cie my?li o mojej rodzinie pomog?y. Zawsze jak musz? jecha? do szpitala mam ze sob? tego ma?ego pluszowego misia. W lutym 2000 zacz??am moje pierwsze leczenie i po 2 miesi?cach nie by?o wi?cej wirusa w krwi, po 7 miesi?cach (wrzesie? 2000) musia?am zatrzyma? leczenie, moje ca?e cia?o by?o s?abe. Te 7 miesi?cy leczenia by?o bardzo trudne. W Leuven zrobili badanie. Z jednej strony moje cia?o by?o bardzo silne, poniewa? zawsze uprawia?am wiele sportów (jazda konna, p?ywanie, fitness) i pracowa?am du?o, ale z drugiej strony by?am s?aba z powodu ci??y, sterylizacji i leczenia w?troby.. Pomy?la?am „Och, je?eli to idzie jak ca?y ten czas, co mog? zrobi?”. Szcz??liwa ja, to by? w?a?nie pierwszy raz jak ten. Ale dosta?am wszystkie skutki uboczne, które mog?am dosta? i zgubi?am du?o swoich d?ugich w?osów i by?y wysuszone. Posz?am do piel?gniarki asystuj?cej i ?ci??a moje w?osy bardzo krótko, ?e nie mo?na by?o ich zobaczy?. ?zy polecia?y z moich oczu, ale mia?am wielk? nadziej?, ?e moje w?osy odrosn?. Ból mi??ni taki jak masz przy silnym przezi?bieniu, mog?am spróbowa? zabi? ?rodkami przeciwbólowymi. Moje uszy i moja skóra by?y prawie “skorup?”.
Ale najwi?kszym problemem by? z moim gard?em i ustami, przez wszystkie z?e próby mia?am du?a ran?. Up?yn??o du?o czasu zanim znów mog?am je?? i pi?, ból by? niewiarygodnie silny, nawet masa?e ju? nie pomaga?y. Moje cia?o pachnia?o medykamentami, nawet jak bra?am prysznic. Nasze dzieci martwi?y si?, ?e zgubi?y swoja matk?. Wi?c doktorzy zdecydowali zatrzyma? to, moje cia?o nie mog?o poradzi? sobie z tym. Po 6 miesi?cach, gdy wstrzyma?am leczenie zosta?am przebadana i tak, wirus wróci?. Ale by?o troch? wi?cej punktów, o których nie powinni?my zapomnie?. Jestem utrudniona w 66% i tak jest nadal, ale mam nadziej?, ?e pewnego dnia b?d? zdrowa. Próbujemy by? normaln? rodzin? dla naszych dzieci. To nie rozwi?zuje wszystkich problemów, ale rodzina przywyk?a do tej sytuacji. Rozmawiamy du?o o nas, zatem jeste?my normaln? rodzin?.
Mój m?? odwo?a? dla mnie du?o. Zrezygnowa? z pracy w swojej firmie komputerowej i projektowaniu stron internetowych i podj?? normaln? prac? tylko, by prowadzi? moj? stron?. Eddy by? od 30 lat DJ-em. Muzyka jest jego ?yciem i zrezygnowa? z tego dla mnie. Eddy powiedzia? ” To nie ma znaczenia dla mnie, moja rodzina jest na pierwszym miejscu w moim ?yciu i oni potrzebuj? mnie teraz”. Dosta?am m??a, którego nie znalaz?aby? drugi raz, jest moim bohaterem, bez niego by mnie tu nie by?o wi?cej. Tak a nast?pnie moja Mama (Ma juz 75 lat) kto jecha? z Niemiec do Belgii 500km przez wiele lat, do wspierania Eddy`go, mnie i 4 dzieci (3 z nich by?a w trudnym nastoletnim wieku i dziecko), sprz?ta?a, gotowa?a, prasowa?a…!!! Ona jest równie? bohaterk? dla mnie. W?a?nie teraz 3 naszych starszych dzieci dosta?a mieszkanie studenckie i przychodz? nas odwiedza? albo poprosi? o pomoc i nasz najm?odszy syn idzie do szko?y. Wi?c to jest troch? ?atwiejsze dla Eddy`ego, dosta? znów swoj? prac?, ale zacz?? od muzyki i projektowania stron internetowych i my?l?, ?e to jest wspania?e. Równie? moja Mama mia?a wi?cej czasu dla siebie. Sytuacja jest taka jak po moim 3 leczeniu (pó?niej wi?cej) poniewa? musz? by? stabilna i musz? czeka? na now? medycyn?. W wrze?niu 2001 wysz?am na prost? i wróci?em do Leuven, by zacz?? drugie leczenie. Najpierw lekarze wymagali, ?e wci?? mam czeka?, ale po kilku badaniach jednak stwierdzili, aby zacz?? natychmiast. Wi?c zacz??am moj? drug? metod? leczenia. Nigdy nie zapomnimy tej daty i wielu ludzi razem z nami. To by? 11 wrze?nia 2001, ka?dy zna t? dat? i to s? równie? urodziny mojej te?ciowej. Musia?am bra? 2 tabletki rano i wieczorem. W 19 dzie? dosta?am równie? zastrzyki (3 tygodnie). Chcia?am sprawdzi? ka?d? metod? leczenia. Ale moje cia?o nie przejmowa?o si? tym, to nie zabra?o wiele czasu i wszystkie skutki wróci?y. A wkrótce zacz?? si? jeden skutek, z którym próbowa?am walczy?. To zacz??o si? od bólu w moich mi??niach, ?rodki przeciwbólowe by?y moimi najlepszymi przyjació?mi i próbowa?am trzyma? ból nisko w ciep?ej k?pieli i solarium, dla mojej skóry najlepsz? drog? by?o solarium jak równie? naturalne s?o?ce by?o bardzo dobre dla mnie, ale nikt nie potrafi? wyja?ni? dlaczego tak si? dziej?. S?o?ce a tak?e solarium by?y dobre na moje depresje. Mam szczerze mówi?c po prostu ma?o pomocy i ?adnych wi?kszych cudów. Równie? mia?am masa?e i znów straci?am du?o swoich w?osów, ale to nie by?o tak szybko, bra?am pewnego rodzaju tabletki.
Po 1,5 miesi?ca wirus znów odszed? i po 9 miesi?cach musia?am zatrzyma? leczenie , powiedzieli lekarze. Mój prze?yk ca?kowicie zosta? zniszczony, tylko mog?am pi? ma?? herbat? i nic wi?cej. Teraz by?am ju? 7,5 miesi?ca bez wirusa i lekarze byli prawie pewni, ?e wszystko b?dzie dobrze ze mn?. Moja ma?a pomoc pomog?a mi zrobi? leczenie przez 9 miesi?cy. Aby zregenerowa? moje cia?o ponownie. Teraz musia?am zregenerowa? moje cia?o i wzmocni? je. Dla lekarzy by?am zdrowa kiedy moje cia?o odzyska?o star? si??. Taka mi?a my?l. Zacz??am regenerowa? moje cia?o stopniowo, ale po kilku miesi?cach nie by?o ?adnej zmiany.
Ale robi? nie musie? martwi? si? o to, lata mija?y, potrzebowa?am du?o czasu, aby by?y widoczne zmiany, ale nie chcia?am s?ysze? o tym, tylko chcia?am by? zdrowa. Po 2 latach nie by?o nadal ?adnej zmiany nawet, jak bardzo próbowa?am i wtedy lekarze równie? zacz?li si? tym martwi?, ale pozostali przy swojej opinii ?e na to potrzeba du?o czasu. Eddy i ja zacz?li?my planowa? co b?d? robi?, gdy jestem zdrowa i jak powinnam pracowa?. Ale jedyna rzecz by?a moim cia?em, które nie by?a tak jak chcieli?my. W sierpniu zrobili?my ostatnie badanie mojej krwi, moja w?troba nie by?a naprawd? OK, o nie wirus wróci?, to jest powodem dlaczego czuj? si? tak ?le i moje cia?o wci?? czu?o si? s?abe.
Nie, ?aden lekarz nie powiedzia?, ?e nie robi? z siebie szalonych, nigdy si? nie zdarzy?o, ?e wirus wraca po 2 latach. By? mo?e co? z?ego zjad?a?. Dwa tygodnie pó?niej zadzwoni? telefon, dostali wszystkie wyniki moich bada?. Niepewno?? warkn??a i tak wirus wróci? i wiedzia?am o tym i mój ?wiat rozpad? si? na 1000 kawa?ków. Ca?a nasza nadzieja i plany odesz?y. Ka?dego poranka wstaj? i próbuj? zregenerowa? moje cia?o i ka?dego poranka zaczynam tam gdzie sko?czy?am wieczorem i nie mam satysfakcji z mojej pracy, przez ni? jestem chora, ale nie rezygnuj?, kiedy? medycyna b?dzie lepsza i pomo?e wróci? mi do zdrowia.Co teraz 3 leczenie? Dosta?am depresje i zacz??am 3 leczenie, ale naprawd? nie chcia?am tego. Skontaktowali?my si? ze szpitalem w Hannover, Hochschule Medizinische w Niemczech, pojechali?my tam. Profesor poradzi?, by zatrzyma? leczenie, to tylko by?oby z?e dla mojego cia?a i nie widzieliby?my ?adnych skutków. Musia?am jecha? do Brukseli, tam musia?am zrobi? inne w?trobowe leczenie. Ale tym razem zrobili to w dó? mojej szyi i nie ta jak wcze?niej w dó? moich rozdar?. Mia?am tak du?o strachu pierwszym razem, wi?c Eddy móg? pój?? ze mn? sale operacyjn?, mieli nadziej?, ?e b?d? wtedy spokojna. To nie pracowa?o bardzo dobrze ?e Eddy by? w tym miejscu, wi?c musieli wys?a? mnie na znieczulenie. Wszystko uda?o si? tym razem bez jakichkolwiek problemów. Hannover, Bruksela i Leuven mia?y tak? sam? opini?, jedyn? rzecz mogli zrobi? ze mn?, zatrzyma? moj? sytuacj? w sta?ej drodze i zrobi? inn? niewielk? kuracj?, je?li to jest naprawd? z?a sytuacja tylko, by os?abi? wirus (by nie by? tak bolesnym dla mnie i mojego cia?a) do czasu, a? b?d? mie? nowy lek na rynku. Metody leczenia zostawi?y reumatyzm w mojej r?ce, kolano, i stawy spo?ywcze, równie? ko?ci w moim kr?gos?upie, to z?e zm?czenie, moja skóra zawsze sw?dzi i moj? macica równie? zosta?a zraniona. Oni próbuj? zrobi? wszystko ?ebym mog?a trzyma? swoj? macic? tak d?ug? jak to mo?liwe, wi?c mog? wymienia? swoj? krew raz w miesi?cu, mog? wypcha? na zewn?trz wiele wirusów. Równie? mam wiele male?kich p?cherzyków i mog? bole?, poniewa? moja w?troba nie mo?e redukowa? wszystkiego z trucizny w moim ciele, wi?c one szukaj? nowej drogi.
Równie? mam du?e bóle w moim ?o??dku. Zosta? sta?y, ale jak? Ekstrakt z ostu pomaga, ale w?troba nie mo?e tlenku. Inne zio?a pomagaj? mi ochroni? mój uk?ad immunologiczny. Cynk pomaga mi trzyma? wirus z daleka od mojej w?troby. Ale jest bardzo wa?ny sen, relax i ?aden stres. Od 2 do 3 miesi?cy, badaj? moj? krew i równie? badaj? mnie na witaminach i tak dalej! Mog? zareagowa?, je?li co? jest nie dobrze i mog? zacz?? leczenie jak najszybciej. Co mog? bra? na ko?ci i jakie leki na reumatyzm, aby by?y silne dla mojego organizmu. S?uchanie swojego cia?a jest bardzo wa?ne. Nie mog? je?? albo pi? czegokolwiek z alkoholem. Próbuj je?? zdrowo, du?o ryby i mniej t?uszczu. Je?eli popadasz w depresj?, idziesz do swojego lekarza, da Ci co? przeciw temu, to nie jest wstyd, wielu ludzi ze z?ymi chorobami bierze tabletki. To jest bardzo wa?ne!! Je?eli dowiadujesz si?, ?e jeste? bardzo chory, musisz ?y?. Musisz by? w dobrych relacjach, rozmawia? z innymi to jest bardzo wa?ne, równie? twój partner, dzieci i ca?a rodzina musz? nauczy? si? ?y? z sytuacj?. Je?li dzieci s? nadal w domu, rozmawianie z nimi, wyja?nianie sytuacji i nawet je?eli Mama albo Tata s? chorzy, oni musz? ?y? ich ?yciem i zbudowa? przysz?o??.
Porozmawia? z nauczycielami Twoich dzieci, wi?c oni te? mog? pomóc Twoim dzieciom, je?eli nie mog? skontrolowa? sytuacji. Szanowa? siebie, rozumie?, ?e ka?dy mo?e mie? z?y dzie?. To b?dzie ?atwiejsze dla ca?ej rodziny, by znie?? chorob?, je?eli zrobisz to w ten sposób, to znaczy, ?e ka?dy si? dostosuje, ale to nie b?dzie od razu ?atwe. Rozmawiaj ze swoimi przyjació?mi o tym, ?e nie musz? si? martwi?, rozmawia? o tym, ni? maj? przychodzi? i Ci? odwiedza?. Ale g?ówna rzecz? jest, by nigdy nie zgubi? swojej odwagi, pewnego dnia b?dziemy zdrowi. A je?li czujesz si? pewnego dnia naprawd? dobrze, uciesz si? tego dnia, wyjd? w naturze albo zrób si? pi?kn? dla swojego m??czyzny…! Poniewa? mia?am bardzo z?e dni, Eddy zabra? mnie do samochodu i je?dzili?my w kó?ko ?e widzia?am co? inaczej.
W dawnych czasach mog?am przeta?czy? ca?? noc, ale to nie jest ju? mo?liwe, a je?li wychodzimy teraz, ja siedz? na krze?le i macham troch? r?kami albo robi? jakie? kroki ta?ca, ale to jest lepsze od niczego, nie robisz rzeczy? W nowych latach w wigili? spotka?am kobiet?, mia?a raka piersi i równie? du?o siedzia?a albo zrobi?a jakie? kroki ta?ca z swoim m??czyzn? i tak z ca?? pewno?ci? to jest lepsze od niczego. Czasami nie widzisz jak jeste? chory i to mo?e zdarzy? si?, nie doceniasz choroby. Czasami gdyby?my mieli jakiego? go?cia, po prostu popadam w sen z powodu tego zm?czenia, ale nasz go?? wie o tym i to nie stwarza ?adnego problemu dla niego, a kiedy budz? si? znów kontynuuj? rozmow?. My?l?, je?li rozmawiasz du?o o chorobie, mo?e by? du?o ?atwiej i to jest wa?ne, ?e nie zamykasz si?. Kobieta ma jedn? zalet?, je?li nak?ada makija? i siada ko?o kogo? nie wygl?da na chor?, wi?c to jest wada dla m??czyzny albo mo?e nie. Teraz jest 2008 rok.
W?a?nie teraz jestem bardziej chora ni? w 1999 roku, dosta?am wiele skutków ubocznych z powodu chemoterapii, naprawd? zniszczyli moje cia?o.
Mam reumatyzm, zwyrodnienie stawów, równie? krioglobulinin?, to oznacza, ?e na moich mi??niach rosn? ma?e kryszta?ki i jest to bardzo bolesne i dosta?am Osteoporoz? i w przysz?o?ci nie ma ?adnej okazji, abym by?a zdrowa. I mam fibromyalgin?. Patrz? na s?owo wst?pne, aby dosta? szans? na transplantacj? w?troby.Ale nie rezygnujemy i nadal jest nadzieja.Z wyrazami szacunku Claudy. Dzi?kuj?.To s? osobiste podzi?kowania dla mojego m??a Eddy’go, moich dzieci i mojej Mamy.Bez nich nie mia?abym nigdy odwagi, by walczy? z chorob?.Jestem chora, ale dzi?ki mojej rodzinie jestem bardzo szcz??liwa.Kocham Was, du?e ca?usy
Dla mojej rodziny
Thank you very very very much to Sandra for the Translation Translation : Sandra

Top! Copyright © http://allesgeven.be, Eddy Goris...webdesign 1992-2012
Social Links:
MYSPACE
GOOGLEPLUS
TUMBLR
RSS
FACEBOOK
TWITTER
FORRST
VIMEO
DRIBBBLE
FLICKR
YOUTUBE
LINKEDIN
DELICIOUS